• slider image 129
:::

私立幼兒園設立申請須知

網頁資料 / 2019-03-30 / 點閱數: 1124

WORD檔下載

                

1.設立申請須知…………………………………………

2.設立申請作業流程圖…………………………………5

3.門牌整編變更地址申請業務……………………… .17

4.增加招收幼兒人數申請業務……………………… .18

5.變更設立性質申請業務……………………………..20

6.變更負責人申請業務………………………………..21

7.改建、擴充、縮減場地、遷移申請業務……………..22